Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som förnamn, efternamn, telefonnummer, e-post, adress och IP-adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig för en projektförfrågan.

Vi har fått dina uppgifter från kontaktformuläret på www.yokk-solar.se. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter från kontaktformuläret kan komma att sparas i upp till 24 månader.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med företag inom samma koncern och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Yokk Solar AB, Kurödsvägen 3D 451 55 Uddevalla, org.nr 559094-538. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på sales@yokk-solar.se eller 010-183 98 78.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY.